facebook
:
IMG_2457
blank

תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מסלולים טיילות והוצאה לאור בע"מ

 www.maslulim-israel.co.il(להלן : "מסלולים"), (להלן: "האתר") האתר הוא בבעלות, בניהול ובשליטה הבלעדיים של מסלולים

האתר הוא מדריך, המציע לגולשי האינטרנט מידע ושירותים בנושאי טיילות, מסלולי טיולים, תיירות, נופשופנאי (להלן "השירותים").
השירותים המוצעים באתר כפופים לאמור בתנאי השימוש (להלן
"תנאי השימוש").
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבדאך הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.
השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן, אנא קרא בעיון תנאים אלו.
למען הסר ספק, בכניסתך לאתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלו.

 

השימוש ברוב חלקי האתר מותנה בהזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן, בקבלת שם משתמשוסיסמא ובתשלום.
מסלולים רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת.
מסלולים אינה אחראית למידע המצוי באיזה מהאתרים המקושריםמהאתר באמצעות קישוריות.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר אשר מקורם במסלולים ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר לרבות הטקסטים, התמונות, הכתבות, המצגות, הקבצים המקושרים, כתבות הוידאו המתפרסמים באתר שייכים במלואם למסלולים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים בו שייכות במלואן למסלולים.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין לשנות, להעתיק, לשכפל, להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המצוי באתר בלא קבלת הסכמתה של מסלולים, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של מסלולים בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, בכתב ומראש.


כל שינוי ו/או העתקה ו/אושכפול ו/או הדפסת תכנים ו/או הפצה ו/או הצגה בפומבי ו/או העברה לצד ג' ו/או כל שימוש אחר הנעשה בחומר המוגןבזכויות יוצרים המצוי באתר בכל צורה ואופן שהוא שלא למטרה פרטית ואישית בלבד, בכללזה בהדפסה ו/או כקובץ מחשב ו/או בכל אמצעי אחר, מהווה הפרת זכות יוצרים לפי חוקזכות יוצרים 1911 ועבירה על פי פקודת זכות יוצרים 1924.

הגנת הפרטיות
יתכן שהמבקרים באתר יידרשו למלא את פרטיהם האישים, כגון שמם אוכתובת הדואר האלקטרוני שלהם ופרטים נוספים במטרה ליהנות מחלק מהשירותים באתר או על מנת לרכוש מנוילאתר או חבילת מסלולים בו. מסלולים מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותרבחוק.

מסלולים מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישייםבניגוד לדין.
עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או
על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד מסלולים, תחשוף מסלולים את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.

מסלולים תהיה רשאית מדי פעם לשלוח למבקרים שמסרו את כתובתם האלקטרונית מידע פרסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטיהם לגוףהמפרסם.

שימוש באתר ותוכנו
השירותים והתכנים באתר מובאים וניתנים לשימוש כמות שהם (As is) בהתאם להחלטת מסלולים ואין אפשרות לערכו ולהתאימו לכל מבקר בנפרד. למבקר באתר לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מסלולים ומי מטעמה בגין השירותים והתכנים שבאתר. השימוש בשירותים ובתכנים המוצגים באתר יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המבקר.

 

מסלולים אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש במידע המצוי באתר, למקומות ולהמלצות המדווחות באתר.

 

סדר המידע ו/או האתרים והמקומות המופיעים ומדווחים באתר בין אם מדובר במקומות בשטח ובין אם מדובר באתרי אינטרנט הקשורים באופן כזה או אחר לאתראינו מעיד על טיבם, על חשיבותם או על קשר בינם לבין מסלולים.

כמו כן, מסלולים אינה אחראית לכך שמקומות ואתרים אלה פעילים, כמו גם לתוכנם או למהותם, אולם מסלולים תעשה כל שביכולתה שההפניהלמקומות ולאתרים ותיאורם יהיו מדויקים ככל האפשר.

מסלולים לא תהיה אחראית לשום נזק ישיראו עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה מביקור במקום ובאתר זה או אחר  בשטח או באינטרנט ו/או לשימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיעבאתרים המקושרים, שאליהם הגיע המבקר באתר באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים המפורסמים באתר.

מסלולים לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למבקר או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למבקר כי תכנים המוצגים באתר, ותכנים שמקורם במבקרים אחרים, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. מסלולים אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למבקר ו/או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

הקישורים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ומסלולים אינה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
מסלולים תעשה ככל שניתן על מנת
שהקישורים מתוך האתר יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר. עם זאת, מסלולים אינה אחראית לשינוייםשייעשו באתרים המקושרים או לאתרים שהמידע בהם אינו הולם או פוגע במימהמבקרים.
אם תופנה תשומת לב מסלולים לכך שמידע או תוכן המצוי באתר או באתר המקושר לאתר אינו הולם או פוגע ברגשות מי מהמבקרים, תבדוק מסלולים את התלונה ובמידת הצורך תעשה את שביכולתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או למנוע את הפגיעה.

מבלי לגרוע באמור לעיל מסלולים לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

הטיול והשימוש במידע ובמפות
מסלולים מדגישה כי אין לראות במידע המובא באתר בנוגע למסלולי טיולים מעבר להצעה כללית לטיול.
בצד המידע המובא באתר מופיעות באתר מפות של מסלולי טיול בצמוד לטקסט המתאר כל מסלול. המידע במפות אלה הוא כללי ושורטט בהתאם לתנאים בשטח המתואר ביום הכנתו.
מסלולים מודיעה שאין להסתמך רק על המידע המופיע במפות אלה לצורך עריכת טיול בשטח
או עריכת טיול בשטחים שאינם מסומנים במפה.
מסלולים מדגישה כי היא רואה חובה על המשתמש להצטייד במפה נוספת 
ועדכנית לפני היציאה למסלול המתואר באתר.

 

מסלולים אינה אחראית לכך שמקומות המוצגים באתר פעילים, כמו גם למהותהשרות שלהם, אולם מסלולים תעשה כל שביכולתה שההפניה למקומות ותיאורם יהיו מדויקים ככל האפשר.

מסלולים לא תהיה אחראית לשום נזק ישיראו עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה מביקור במקום זה או אחר שאליהם הגיע המבקר באתר באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים המפורסמים באתר.

מסלולים ממליצה למטיילים לבדוק עם הרשויות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול , בכלל זה לבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות ופגעי טבע אחרים.
בכל מקרה מגדישה מסלולים כי היציאה לטיול וההתנהלות בו הם באחריות המשתמש בלבד והיא אינה אחראית בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע באתר או למידע שמתקבל באמצעות האתר מגורמים ו/או מאתרי אינטרנט אחרים ו/או מרשת האינטרנט בכלל, להתאמתו למטרות המבקר, לאמינות ו/או לדיוק ו/או לשמישות ו/או לשימוש הנעשה במידע בהכנה לטיול ו/או במהלכו.

פרסומות ומידע מסחרי

באתר משולבים תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. מסלולים אינה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי שבאתר, והאחריות הבלעדית לתוכנם חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר.

רכישות באתר:
השימוש בחלק משירותי האתר כרוך בתשלום.
באתר ניתן לרכוש את הספרים, הספרונים והסדרות שבהוצאת מסלולים.

תהליך רכישת ספרים, ספרונים וסדרות שבהוצאת מסלולים באתר
באתר קיימת אפשרות לרכישת ספרונים, ספרים וסדרות שבבעלות מסלולים. לאחר בחירת המוצר המבוקש דרך קטלוג המוצרים או דרך כל קישור אחר המופיע באתר, יוסיף הלקוח את המוצר/ים המבוקש/ים אל עגלת הקניות שלו.
לאחר שיבחר הלקוח את כל המוצרים שאותם הוא מעוניין לרכוש, ואלו יופיעו בעגלת הקניות שלו, ובכלל זאת פירוט המחירים של כל מוצר ומוצר והחשבון הכולל, יכנס הלקוח אל טופס ההזמנה.

מחירי המוצרים באתר כוללים דמי טיפול ומשלוח אלא אם מצויין אחרת.

בטופס ההזמנה יתבקש הלקוח להכניס את פרטיו האישיים, ובכלל זאת שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת ועיר למשלוח המוצרים, פרטי כרטיס אשראי לביצוע הרכישה וסיסמא למעקב אחר רכישותיו של המשתמש באתר. לאחר הכנסת הפרטים יבקש הלקוח לבצע את הרכישה.

המוצרים שנרכשו יגיעו אל הכתובת שאותה ציין הלקוח בטופס ההזמנה.

במידה ופעילות האתר תפסק לפני תום השימוש במידע שבו, מצהיר ומסכים הלקוח שלא תהיה לו שום דרישה או טענה כלפי מסלולים .
הלקוח מצהיר בזאת שהוא בן 18ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים באתר הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף.

הלקוח יהיה זכאי לעשות שימוש בשם המשתמש ובסיסמא שניתנו לו עד לסוף תקופת השימוש.


שינויים באתר והפסקת השירות

מסלולים רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו של האתר וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים באתר.

מסלולים רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
מסלולים רשאית לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת.
מסלולים רשאית כאמור ללא צורך להודיע על כך מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מסלולים בקשר לכך.

סמכויות מסלולים וזכויותיה
מסלולים אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מסלולים או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל מסלולים או מי מספקיה או מטעמה או ייפגע מכל סיבה אחרת, מסלולים לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בזה שייגרמו למשתמש עקב כך.
מסלולים אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

מסלולים רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.

המשתמש ישפה את מסלולים, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.

שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה.
מסלולים רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. מסלולים תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.

על תנאים אלו זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.